Go to Top

Ægtepagt

ÆGTEPAGT (PRENUPTIAL AGREEMENT)

Få særeje i dag og føl dig tryg! Fast lav pris uanset indhold.

Hos Jurista ApS er medarbejderne uddannet jurister, kvaliteten af vores arbejde er høj, og vi tager os god tid til at diskutere Jeres ønsker med Jer.

Når to mennesker indgår ægteskab, er det som regel, fordi de ønsker at tilbringe resten af livet sammen. Nogle gange går det bare ikke som planlagt. Vidste du for eksempel, at i 2018 endte 46,51 % af alle ægteskaber i en skilsmisse (Kilde: Danmarks Statistik).

Ved indgåelse af ægteskab mellem to køn eller det samme køn (registrering af partnerskab er fra 2012 afskaffet) opstår der umiddelbart formuefællesskab, det vil sige, at begge ægtefællers aktiver indgår i delingsformuen og derfor skal deles i tilfælde af separation eller skilsmisse.

Hvad betyder formuefællesskab og delingsformue?

Hvis  I ikke har oprettet en ægtepagt med særeje i Jeres ægteskab, er der formuefællesskab i ægteskabet, og begge ægtefællers aktiver indgår dermed i delingsformuen. Betegnelsen delingsformue har pr. 1.1.2019 erstattet betegnelsen fælleseje, som de fleste nok kender. At Jeres aktiver indgår i delingsformuen betyder, at alt, hvad I hver især ejer og erhverver indgår i en stor pulje = formuefællesskabet.  Dette inkluderer også arv og gaver fra andre, medmindre gavegiver eller arvelader har bestemt, at arven eller gaven skal tilhøre dig som særeje og derfor ikke skal indgå i delingsformuen.

At aktiver indgår i formuefællesskabet/delingsformuen betyder dog ikke, at I er fælles om alt! Tværtimod! I råder og hæfter som altovervejende hovedregel over hver Jeres respektive aktiver.Dette kaldes særråden og særhæften.

Særråden vil sige, at en ægtefælle som hovedregel ikke skal spørge den anden ægtefælle om lov til at sælge eller pantsætte sine egne aktiver, og en ægtefælle kan indgå retshandler, dvs. indgå aftaler om køb, leje leasing etc uden overhovedet at skulle spørge nogle andre. Der er dog nogle få undtagelser, f.eks. vedrørende udlejning eller pantsætning af fælles hus eller lejlighed.

Særhæften vil sige, at kun den ægtefælle, der har gæld, hæfter for den gæld. Den anden ægtefælle hæfter ikke for en gæld, der er stiftet af den anden ægtefælle. Det betyder, at den anden ægtefælle kan ikke komme til at hæfte for den andens gæld (debitor), og debitors kreditorer kan kun rette deres krav mod debitor – ikke mod den anden ægtefælle. En stor og vigtig undtagelse er dog SKAT, som i visse situationer kan rette sit krav mod også den anden ægtefælle. Dette benævnes sekundær hæftelse. Du kan få meget mere information om dette punkt ved at kontakte os på tlf. 51919390.

At der er delingsformue i ægteskabet kan være problematisk, hvis I skal separeres eller skilles. Har I ikke oprettet en ægtepagt med særeje, udarbejdes der i tilfælde af separation/skilsmisse en opgørelse over Jeres respektive passiver og aktiver på begge sider. Delingsformuen skal deles ligeligt imellem Jer, og det vil sige, at hvis dine aktiver er større end din ægtefælles eller din kommende ægtefælles aktiver, vil du med den største formue skulle aflevere en sum penge til din ægtefælle for at I kommer ud af ægteskabet med lige store værdier. Gæld skal dog ikke deles men modregnes din ægtefælles aktiver.

Hvis der er betydelig forskel på Jeres formue, kan det derfor være hensigtsmæssigt at oprette en ægtepagt med særeje og på den måde sikre dine aktiver.

Hvis du eller/og din ægtefælle har et særbarn eller særbørn, dvs. at kun én af Jer er forælder til barnet/børnene, kan det være hensigtsmæssigt at oprette en ægtepagt med særeje for at sikre den længstlevende af Jer, men også for at særbørnene ikke bliver “snydt” for deres arv. Når der er særbørn, er det normalt også tilrådeligt at oprette et testamente, hvor I tager stilling til, hvordan arven skal fordeles efter længstlevende.

Hvad er en ægtepagt?

En ægtepagt er en skriftlig aftale mellem dig og din kæreste eller mellem dig og din ægtefælle om, hvordan Jeres aktiver på nuværende tidspunkt og senere i ægteskabet skal deles eller ikke deles i tilfælde af separation, skilsmisse og død. En ægtepagt kan således oprettes både før og efter ægteskabets indgåelse. I skal være enige om ægtepagtens bestemmelser, og aftalen skal underskrives af Jer begge – både fysisk og digitalt via Jeres NEMID, i forbindelse med tinglysningen af ægtepagten. I kan enten oprette særeje over bestemte aktiver, eller over alt, hvad I hver især ejer inden ægteskabet, samt alt, hvad I erhverver under ægteskabet eller en kombination heraf, ligesom særejet kan gøres tidsbegrænset osv. osv. Med andre ord er der utallige kombinationer, og det er derfor altid relevant at få diskuteret igennem, præcis hvad I har af behov og ønsker, inden I endeligt bestemmer Jer for at oprette og underskrive en ægtepagt.

Formålet med at oprette en ægtepagt

Det primære formål med at oprette en ægtepagt er at etablere særeje i ægteskabet. Det er også muligt at overdrage aktiver fra den ene ægtefælle til den anden ægtefælle, men for at overdragelsen er gyldig både i Jeres indbyrdes forhold men også i forhold til tredjemand, skal der her oprettes en gaveægtepagt. Dog kan en ægtepagt også angå en aftale om f.eks. en deling af rate- eller kapitalpensioner.

Samlevende, der ikke har planer om at indgå ægteskab, kan ikke oprette en ægtepagt, idet alene kommende ægtefæller eller ægtefæller kan oprette en sådan. Er du samlevende udtager du blot, hvad du kom ind med i forholdet. Har du og din kæreste købt noget sammen, er der ingen lovregler for, hvordan I skal dele Jeres aktiver eller andels-/ejerbolig, ligesom I heller ikke har nogen legal arveret efter hinanden. Heller ikke selvom I har børn sammen!
For at undgå fremtidige problemer, anbefaler vi, at samlevende og ægtefæller med særeje indgår en samejeoverenskomst vedr. fast ejendom eller andelsbolig, eller at I som minimum indgår en generel samlivskontrakt, se nærmere under https://www.jurista.dk//samejeoverenskomst/

Ønsker I at begunstige hinanden mest muligt, kan I efter den nye arvelov oprette et udvidet samlevertestamente, hvorefter I arver hinanden, stort set som var I ægtefæller, se mere under www.jurista.dk/testamente

Hvad er særeje, og hvad indebærer særeje:

Hvis du og din ægtefælle har oprettet en ægtepagt, og I dermed har særeje i ægteskabet, er situationen en helt anden, end hvis I ikke foretager Jer noget.

Der er flere former for særeje, men i hovedtræk deler man særejeformerne op i følgende:

  • Fuldstændigt særeje,
  • Ægtefællebegunstigende kombinationssæreje, også kaldet kombinationssæreje og
  • skilsmissesæreje

Fuldstændigt særeje:
Fuldstændigt særeje indebærer, at hvad enten du og din ægtefælle bliver separeret, skilt eller én af Jer dør, skal det fuldstændige særeje ikke indgå i dødsboskiftet, og det skal dermed ikke deles med eventuelle særbørn. Længstlevende kan ikke sidde i uskiftet bo. Heller ikke selvom førstafdødes livsarvinger gerne vil samtykke hertil. Selvom det fuldstændige særeje ikke skal deles, arver længstlevende dog fortsat 50 % af det fuldstændige særeje i henhold til Arvelovens § 9. Hvis længstlevende slet ikke skal arve noget af det fuldstændige særeje, er det nødvendigt at supplere ægtepagten med et testamente. I testamentet kan længstlevende give afkald på arv af det fuldstændige særeje, og først derefter arver førstafdødes livsarvinger alt, hvad førstafdøde efterlader sig.

Kombinationssæreje:
Denne form for særeje kaldes også ægtefællebegunstigende kombinationssæreje, og indebærer skilsmissesæreje, dvs. at hver ægtefælle i tilfælde af separation eller skilsmisse udtager, hvad hver især havde særeje over i henhold til ægtepagten. Nøjagtigt hvilke aktiver man tager med sig ind og ud af ægteskabet uden at skulle dele, afhænger af om I aftaler helt eller delvist særeje. Såfremt I har besluttet Jer for at oprette særeje over alt, hvad I har nu og fremtidigt erhverver, anbefaler vi, at I laver en særejefortegnelse, dvs. en liste over hvad I hver især ejer. Særejefortegnelsen skal ikke tinglyses men underskrives af begge parter, hvorefter hver især opbevarer en kopi.

Ved død bliver førstafdødes skilsmissesæreje til fælleseje, medens længstlevendes skilsmissesæreje bliver til fuldstændigt særeje, og længstlevendes særeje skal dermed ikke deles. Længstlevende kan sidde i uskiftet bo med fællesbørn og evt. med førstafdødes særbørn, hvis disse giver samtykke hertil. Hvis længstlevende ønsker at indgå ægteskab igen, skal boet dog altid skiftes.

Skilsmissesæreje:
Samme retsstilling som kombinationssæreje ved separation og skilsmisse. Ved død bliver både førstafdødes og længstlevendes skilsmissesæreje til fælleseje, og længstlevende har bl.a. mulighed for at sidde i uskiftet bo med fællesbørn og evt. med særbørn, hvis disse samtykker til uskiftet bo.

Ulempen ved rent skilsmissesæreje kontra kombinationssæreje er, at længstlevende kan risikere at skulle aflevere halvdelen af sit særeje, der nu er blevet til fælleseje, til førstafdødes kreditorer, hvis førstafdøde ved sin død havde oparbejdet en stor gæld eller decideret var insolvent.

Hvis længstlevende ønsker at indgå ægteskab igen, skal boet også her altid skiftes.

Hvis du ønsker at sikre din ægtefælle bedst muligt, anbefaler vi derfor at oprette ægtepagt med ægtefællebegunstigende kombinationssæreje frem for det rene skilsmissesæreje. Hvis der er særbørn på den ene eller begge sider, anbefaler vi tillige, at I opretter testamente, se nærmere under www.jurista.dk/testamente

Idet der er utallige kombinationer af særeje og muligheder for at kombinere ønsker og behov ved ægtepagt, er det altid relevant at kontakte os med henblik på en drøftelse af netop Jeres behov og ønsker.

Skal ægtepagter tinglyses?

Ja, for at en ægtepagt er gyldig, skal ægtepagten være tinglyst. Tinglysning af ægtepagter anmeldes i Personbogen, der føres ved Retten i Hobro. Tinglysningen af ægtepagten foregår i dag digitalt på www.tinglysning.dk, og det er muligt, at I selv kan anmelde ægtepagten til tinglysning ved hjælp af Jeres NEMID. Hvis I føler Jer usikre ved at anmelde ægtepagten til tinglysning selv, og/eller hvis I ikke har mod på at prøve kræfter med den digitale tinglysning, kan Jurista ApS bistå med tinglysningen af jeres ægtepagt. Sædvanligvis vælger vores klienter at få os til at forestå anmeldelsen, hvorefter I blot på opfordring skal underskrive digitalt via Jeres NEMID.

Hvorfor skal vi vælge Jurista ApS?

Hvis du bestiller Jurista ApS til at oprette din ægtepagt, opnår du tre klare fordele:

1. Medarbejderne hos Jurista ApS er EKSPERTER i familie- og arveret. Du får sagkyndig rådgivning og indsigt i, hvad de forskellige særejeformer indebærer, og du bliver rådgivet om, hvad der vil være det rigtige valg for dig i DIN konkrete situation.

2. Jurista ApS er fuldt ansvarsforsikret

3. Jurista ApS er billigere at benytte end traditionelle advokatkontorer, vi tager os god tid til at drøfte sagen med dig, og vi slipper ikke sagen, før du er helt tilfreds. Alt dette til en fast lav pris.

Er der andet, vi bør tænke på?

Hvis den ene af Jer ikke har dansk som modersmål og/eller I ikke er født i Danmark, anbefaler vi kraftigt, at ægtepagten oversættes til pågældendes modersmål. Hvis den udenlandske ægtefælle ikke forstår indholdet og retsvirkningen af en ægtepagt, er der stor sandsynlighed for, at pågældende kan få tilsidesat ægtepagten som ugyldig.

Husk derfor altid at fortælle os, hvis din ægtefælle eller din kommende ægtefælle ikke har dansk som modersmål. Jurista ApS har et solidt og godt samarbejde med et autoriseret oversætterbureau, og vi kan sagtens sørge for at få ægtepagten oversat mod et vederlag på kr. 1.800 inkl. moms, jf. priserne nedenfor.

Hvis din (kommende) ægtefælle ikke har et dansk cpr. nr., er det nødvendigt at give os fuldmagt til at tinglyse. Fuldmagten kan ikke gives til den anden ægtefælle. Vi tinglyser ofte med fuldmagt mod et vederlag på kr. 1.200 inkl. moms.

Ud over at oprette ægtepagt, kan det være relevant at oprette et testamente, at oprette en samejeoverenskomst vedrørende fast ejendom, og det kan være relevant at træffe bestemmelse om, hvem der skal indsættes som begunstiget i pensioner og forsikringer, hvis du ikke ønsker at disse skal tilfalde “nærmeste pårørende”.

Hvis du er interesseret i at høre mere, er du velkommen til at kontakte Jurista ApS i Nordsjælland for en uforpligtende indledende drøftelse af ægtepagt, samejeoverenskomst, testamente eller andre af vore tjenesteydelser – helt gratis og uforpligtende for dig.

Hvis I ønsker et personligt møde, vil der blive pålagt et tillæg til vores honorar på kr. 1.000. Vi kører gerne ud til Jer på Jeres bopæl eller arbejdsplads, eller I er velkommen på vores kontoradresse i Hornbæk.

Hos Jurista ApS er der ingen hastetillæg! Vi arbejder gerne aften og weekend, hvis det er nødvendigt for Jer!

 

Ægtepagt m. tinglysning, ekskl. tinglysningsafgift, KAMPAGNE t.o.m.29.02.2020 kr. 2.395*
Ægtepagt u. tinglysning, ekskl. tinglysningsafgift kr. 2.195**
Ægtepagt m. ændring af særejeform, ekskl. tinglysningsafgift kr. 1.995*
Tillæg for fuldmagt i forbindelse med tinglysning kr. 1.200
Oversættelse af ægtepagt kr. 1.800
Tinglysning af eksisterende ægtepagt, ekskl. tinglysningsafgift kr. 1.750***

Alle priser er inkl. moms.
*Såfremt I ønsker et personligt møde enten på Jeres bopæl, arbejdsplads eller på vores kontor i Hornbæk, vil der være et tillæg på kr. 1.000. Tinglysning af ægtepagten er en gyldighedsbetingelse. Tinglysningsafgiften til staten udgør kr. 1.660, der skal betales til Tinglysningsretten i forbindelse med anmeldelse af ægtepagten. Tinglysningsafgiften er IKKE inkluderet i vores honorar. Tinglysningsafgiften skal overføres til vores konto, før anmeldelse af ægtepagten sker.

** Tinglysning er naturligvis også i denne situation en gyldighedsbetingelse, og I skal endvidere betale kr. 1.660 i tinglysningsafgift. Prisen afspejler den situation, hvor I vælger selv at anmelde ægtepagten til tinglysning. På denne måde kan I spare kr. 200.

*** Hvis Jurista ApS ikke har oprettet ægtepagten for Jer, kan vi tilbyde at tinglyse ægtepagten for Jer mod et honorar på kr. 1.750. Hvis ægtepagten ER oprettet hos os, men I har valgt i første omgang selv at prøve kræfter med tinglysningssystemet, skal I påregne et tillæg på kr. 500, såfremt I alligevel har brug for vores bistand med at tinglyse ægtepagten. Tinglysningsafgiften til staten på kr. 1.660 er IKKE inkluderet i vort honorar.

Vi oversætter ikke selv ægtepagter, men vi har et godt og solidt samarbejde med et autoriseret oversætterbureau, og vi  formidler gerne en oversættelse af ægtepagten. Såfremt oversættelsen af ægtepagten skulle overstige kr. 1.600, betaler vi forskellen :-). Oversætterbureauet leverer sædvanligvis oversættelsen inden for to hverdage.