Go to Top

Arveforskudskontrakt

ARVEFORSKUD – ARVEFORSKUDSKONTRAKT

Hvis du gerne vil hjælpe en fremtidig arving med en sum penge i form af et arveforskud, kan Jurista ApS hjælpe dig med at udfærdige en arveforskudskontrakt til en fast lav pris.

Medarbejderne hos Jurista ApS er jurister, og har en solid juridisk erfaring og viden om arveforskud.

Det kan skabe mange problemer i en familie, når en arving er endt i en økonomisk svær situation, og arvelader gerne vil hjælpe sin arving ud af kniben.
Problemet er typisk, at der er flere personer, der skal arve, og arvelader ønsker ikke at “snyde”de øvrige arvinger. Samtidig har arvelader dog ikke lyst til eller mulighed for på nuværende tidspunkt at forære samtlige arvinger den samme sum penge.

En løsning på problemet er, at arvelader og den pågældende arving indgår en arveforskudskontrakt.

Hvad er en arveforskudskontrakt?

En arveforskudskontrakt er et juridisk dokument, der præciserer forskuddets størrelse, hvornår arveforskuddet er givet, samt om arveforskuddet skal tilfalde arvingen som fælleseje, som skilsmissesæreje eller som fuldstændigt særeje.

Arveforskudskontrakten medfører, at arveforskuddet senere bliver fratrukket arvingens arvelod, dvs. bliver trukket fra det, der er tilbage til den pågældende arving, når arven er blevet fordelt.

Hvad sker der hvis der ikke udfærdiges en arveforskudskontrakt?

I skal være opmærksomme på, at arveforskudskontrakten skal udfærdiges senest samtidig med at arveforskuddet gives. I modsat fald betragtes arveforskuddet som en gave, som så ikke skal fratrækkes arvingens arvelod, men som bliver beskattet som en gave.

Skal der betales gaveafgift af et arveforskud?

Man skal være opmærksom på, at det kun er ægtefæller der, uanset beløbets størrelse, afgiftsfrit kan give hinanden arveforskud eller gave.

Et arveforskud til f.eks. børn, børnebørn eller stedbørn betragtes som en gave og er omfattet af gaveafgiftsreglerne, dvs. der skal betales 15 % i gaveafgift af arveforskud til staten af det beløb, der overstiger den afgiftsfrie bundgrænse (kr. 60.700 i 2015). Arveforskudsgiver skal senest den 1. maj året efter arveforskuddet er givet, indsende en gaveafgiftsanmeldelse til SKAT, og modtageren af arveforskuddet vil blive beskattet med 15% af det beløb, der overstiger den afgiftsfrie bundgrænse på kr. 60.700 i 2015)

Andre alternativer til et arveforskud?

Et andet alternativ til arveforskuddet er at yde et lån til et familiemedlem, uden at du som långiver opkræver renter og/eller eventuelt afdrag. Til brug herfor opretter man et gældsbrev vedrørende rentefrit- og afdragsfrit familielån.

At benævne et sådant lån et familielån, er ikke helt retvisende. Der er naturligvis tale om et familielån, når forældre yder lån til deres børn eller børnebørn, men denne type af lån kan for eksempel endvidere ydes til en samlever/samleverske eller andre, altså forudsat der oprettes et gældsbrev vedrørende rentefrit familielån.

For at undgå at blive opkrævet afgifter og skat til staten, er det dog altid en betingelse, at der oprettes et gældsbrev vedrørende rentefrit familielån, og følgende tre kumulative (dvs. samtidige) betingelser skal være opfyldt:

  1. Lånet skal være et anfordringslån, det vil sige, at det skal kunne opsiges med 14 dages varsel. Det er ikke et krav, at der skal afdrages på lånet.
  2. Der skal være tale om et reelt gældsforhold.
  3. Der skal oprettes et gældsbrev, der underskrives af begge parter.

For at SKAT accepterer lånet som et anfordringslån, må der ikke være nogen form for betingelser tilknyttet, f.eks. at lånet tidligst kan kræves tilbagebetalt, når en fast ejendom eller en andelsbolig er afhændet.

Jurista ApS, Nordsjælland kan udfærdige og oprette et gældsbrev vedrørende rentefrit familielån til en fast lav pris, så du for så vidt muligt sikrer dig, at du og dine nærmeste ikke bliver utilsigtet beskattet.

Vi tilråder dog altid, at man forhører sig hos SKAT, inden lånet udbetales, idet SKAT i nogle undtagelsestilfælde rent faktisk har opkrævet skat hos såvel långiver som låntager. For at undgå at komme i denne situation, er det muligt at anmode SKAT om at afgive et bindende svar om de skattemæssige konsekvenser forbundet hermed.

Selv om man får et bindende udsagn om skattefrihed, er det fortsat nødvendigt at udfærdige et gældsbrev vedrørende rentefrit familielån.

Du er meget velkommen til at kontakte os for en indledende drøftelse af netop din situation vedr. arveforskud eller oprettelse af et gældsbrev vedr rentefrit- og afdragsfrit familielån  –helt gratis og uforpligtende for dig.

Arveforskudskontrakt Kr. 1.995
Gældsbrev vedr. rentefrit familielån Kr. 1.200

Priserne er inkl. moms.